Regulamin sklepu internetowego www.centralaopon.pl

§ 1
Słownik pojęć
 1. Sprzedawca – Paweł Krause, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrala Opon Paweł Krause, ul. Przemysłowa 5, 81-029 Gdynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5861040989, REGON: 190882366.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.centralaopon.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie prezentowane przez Sprzedawcę Towary są nowe.
 7. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 8. Sprzedawca oferuje usługę montażu opon. Wykonywana jest ona opcjonalnie w miejscu wskazanym przez Kupującego na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa. Poza tym terenem, usługa montażu opon wykonywana jest tylko po indywidualnym uzgodnieniu z Kupującym. Usługa montażu jest dostępna wyłącznie przy zakupie pełnego kompletu opon, na który składają się cztery sztuki. W celu skorzystania z montażu opon Kupujący musi wybrać odpowiednią opcję przy wypełnianiu formularza Zamówienia.
 9. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 10. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Sprzedawca nie prowadzi stacjonarnej sprzedaży Towarów w swojej siedzibie. Możliwe jest tylko złożenie Zamówienia przez Internet.
 12. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 13. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie.
 14. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
§ 3
Składanie Zamówień
 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Dodaj do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Realizuj zamówienie” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie”).
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
  1. e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia - potwierdzający złożenie Zamówienia przez Kupującego.
  2. w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania towaru.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności.
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 05 1160 2202 0000 0003 3662 8738 ( Bank Millennium S.A.) – w tytule wpisując numer Zamówienia; zalecane jest także wpisanie imienia i nazwiska podanego w formularzu Zamówienia.
  2. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności Przelewy24 (świadczonych przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań).
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy lub za pobraniem.
  4. gotówką przy dostawie Towaru wraz z usługą montażu.
 5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych płatności powinien zapłacić za zakupiony Towar w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 6. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, według cen określonych przez serwis Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
 7. Przy Zamówieniu co najmniej czterech sztuk opon Kupujący nie ponosi kosztów dostawy. Dotyczy to również Zamówień wraz z usługą montażu.
 8. Koszty i warunki dostawy opon przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych ustalane są indywidualnie.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie dostawy Towaru znajdują się w zakładce „Wysyłka”.
 10. Koszt usługi montażu opon uzależniony jest od średnicy zamówionych opon. Cennik usługi znajduje się w zakładce „Montaż opon”.
§ 4
Realizacja Zamówień
 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 5 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.
 6. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską. Przy zamówieniu wraz z usługą montażu Towar dostarczany jest Kupującemu transportem własnym Sprzedawcy bądź serwisu wykonującego usługę montażu. Możliwy jest ponadto odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – ul. Przemysłowa 5, 81-029 Gdynia.
 8. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
§ 5
Reklamacja i gwarancja
 1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Przemysłowa 5, 81-029 Gdynia) lub za pomocą poczty e-mail (biuro@centalaopon.pl).
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony).
 8. Treść warunków gwarancji udzielanej przez producentów opon udostępniona jest tutaj.
§ 6
Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku zwrotu Towaru, w związku z odstąpieniem, o którym mowa w § 6 Regulaminu, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.
§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności
 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.
§ 8
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.centralaopon.pl (zakładka „Regulamin”)
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail
  3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu